สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Blogของดิฉัน นางสาวสุทธาสินี ปู่แตง โรงเรียนวัดท่าราบ

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนวัดท่าราบ (วันชัยประชานุกูล)

โรงเรียนวัดท่าราบ (วันชัยประชานุกูล)ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกลู) ตั้งอยู่
หมู่ที่ 7 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
โทร. 032 - 381200 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
เนื้อที่ 6ไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ระยะทาง 10กม.
พระครูสังฆรักษ์ เจริญสุทธาโน เป็นเจ้าอาวาส วัดท่าราบ
นายนรงค์ บัวชุม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากรของโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา 1คน จำนวนครู 8 คน
ครูพนักงานราชการ 1คน ครูอัตราจ้าง 1 คน
ครูธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน

ปรัชญาของโรงเรียน
“ความรู้คู่คุณธรรม”

คำขวัญของโรงเรียน
“ประพฤติดี มีวิชา พัฒนาอารมณ์ ชื่นชมสิ่งแวดล้อม พร้อมเทคโนโลยี ”

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
“โรงเรียนวัดท่าราบเป็นโรงเรียนปฏิรูป ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คู่คุณธรรม มีความรู้เต็มตามศักยภาพ
โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา

นโยบายคุณภาพ
1. มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
2. เน้นงานวิชาการ
3. ประสานสามัคคีสร้างความเข้าใจอันดีทุกหน่วยงาน
4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. มีความเป็นประชาธิปไตย
6. มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี
7. ประสานสัมพันธ์กับชุมชน


พันธ์กิจโรงเรียน
1. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญพร้อมทั้งส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
ควบคู่ไปกับการเรียนสอน
2. ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
เต็มตามศักย์ภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนและทุกภาคส่วนจากสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนร่วมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีคุณภาพมาตรฐาน

การดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา/ ชุมชน
กลยุทธ์
1. การสร้างความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้
สื่อ ตลอดจนส่งเสริมให้จัดการกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชน
2. ร่วมนำสู่การปฏิบัติ โดยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน
และการบริหารจัดการในสถานศึกษา
3. การประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่าย โดยการจัดบริหารสื่อ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างมิตรร่วมทาง
4. การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการสอน
เพื่อให้สถานศึกษาบุคลากรสามารถนำหลักปรัชญามาประยุกต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

code จำนวนผู้ชมออนไลน์ : Users Online
Background.MyEm0.Com