สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Blogของดิฉัน นางสาวสุทธาสินี ปู่แตง โรงเรียนวัดท่าราบ

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนวัดท่าราบ (วันชัยประชานุกูล)

โรงเรียนวัดท่าราบ (วันชัยประชานุกูล)ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกลู) ตั้งอยู่
หมู่ที่ 7 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
โทร. 032 - 381200 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
เนื้อที่ 6ไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ระยะทาง 10กม.
พระครูสังฆรักษ์ เจริญสุทธาโน เป็นเจ้าอาวาส วัดท่าราบ
นายนรงค์ บัวชุม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากรของโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา 1คน จำนวนครู 8 คน
ครูพนักงานราชการ 1คน ครูอัตราจ้าง 1 คน
ครูธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน

ปรัชญาของโรงเรียน
“ความรู้คู่คุณธรรม”

คำขวัญของโรงเรียน
“ประพฤติดี มีวิชา พัฒนาอารมณ์ ชื่นชมสิ่งแวดล้อม พร้อมเทคโนโลยี ”

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
“โรงเรียนวัดท่าราบเป็นโรงเรียนปฏิรูป ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คู่คุณธรรม มีความรู้เต็มตามศักยภาพ
โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา

นโยบายคุณภาพ
1. มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
2. เน้นงานวิชาการ
3. ประสานสามัคคีสร้างความเข้าใจอันดีทุกหน่วยงาน
4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. มีความเป็นประชาธิปไตย
6. มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี
7. ประสานสัมพันธ์กับชุมชน


พันธ์กิจโรงเรียน
1. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญพร้อมทั้งส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
ควบคู่ไปกับการเรียนสอน
2. ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
เต็มตามศักย์ภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนและทุกภาคส่วนจากสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนร่วมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีคุณภาพมาตรฐาน

การดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา/ ชุมชน
กลยุทธ์
1. การสร้างความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้
สื่อ ตลอดจนส่งเสริมให้จัดการกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชน
2. ร่วมนำสู่การปฏิบัติ โดยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน
และการบริหารจัดการในสถานศึกษา
3. การประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่าย โดยการจัดบริหารสื่อ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างมิตรร่วมทาง
4. การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการสอน
เพื่อให้สถานศึกษาบุคลากรสามารถนำหลักปรัชญามาประยุกต์

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการครูสหกิจนักศึกษาคงทราบแล้วว่ารุ่นพี่ ปี 5 ของคณะครุศาสตร์ กำลังฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ภาคเรียน ซึ่งผ่านมาแล้วเกือบ 1 ภาคเรียน ในการฝึกปฏิบัติการสอนครั้งนี้ เป็นการฝึกในโครงการ ครูสหกิจศึกษา ครูสหกิจคืออะไร ครูสหกิจเป็นโครงการที่สำนักงานการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ทำโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน โดยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา และโรงเรียนที่ขาดแคลน หลักการ
1. การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครูในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูให้เป็นไปโดยความสมัครใจของนักศึกษา
2. นักศึกษาครุที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาได้แก่ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 5
4. การนิเทศการสอนของนักศึกษาเป็นการดำเนินงานร่วมกับ 3 ฝ่าย ได้แก่ สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ในพื้นที่และครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในอัตรา 1,200 บาท/สัปดาห์ หรือ 4,800 บาท/เดือน
โครงการนี้มีระยะดำเนินการ 2550-2553 แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อหรือไม่ ก็คงต้องติดตามต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ระเบียบปฏิบัติการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาชื่อนักศึกษา นางสาวสุทธาสินี ปู่แตง
รหัสประจำตัว 494146014
โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

ระเบียบปฏิบัติ
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
5. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย
6. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้
7. การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
8. ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
10. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง
11. นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
12. นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยฝึกต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
14. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทรายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
15. ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคเรียนนั้น

โรงเรียนวัดท่าราบ (วันชัยประชานุกูล)

code จำนวนผู้ชมออนไลน์ : Users Online
Background.MyEm0.Com